Assurantiekantoren

Wij hebben met verschillende assurantiekantoren een samenwerkingsverband. Deze kantoren bieden onder meer onze verzekeringsproducten aan, maar kunnen ook gebruik maken van onze backoffice.

Hieronder kunt u zien met welke kantoren wij samenwerken:

Graag willen wij u nader informeren omtrent de (on)gebondenheid met ons bemiddelingsbedrijf.

Wij werken nauw samen met Fidus. Zij hebben ervoor gekozen om hun advies op basis van ongebonden selectieve bemiddeling voor u uit te voeren.

Op de website van ons bemiddelingsbedrijf (www.fidus.nu) wordt hun werkwijze nader toegelicht.

Indien een verzekering op goede voorwaarden en een concurrerende premie tot stand kan komen bij Fidus zullen wij de verzekering bij voorkeur onderbrengen bij ons volmachtbedrijf. De voordelen hiervan:

 • Door zeer korte lijnen met de binnen het volmachtbedrijf geselecteerde verzekeraars kunnen wij u o.a. het voordeel bieden van snelle en toch persoonlijke afwikkeling bij acceptatie en schade.
 • Met deze werkwijze houden wij de regie in eigen hand.

Beleid ter voorkoming van conflicterende belangen
Ons bedrijf is zowel werkzaam als provinciaal agent alsook als gevolmachtigd agent. Wij kennen een strikte scheiding in de uit te voeren werkzaamheden. Desondanks kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen onze rol als gevolmachtigd agent en onze rol als provinciaal agent.

We onderkennen de volgende specifieke situaties die conflicterend kunnen zijn:

 • Toekenning van coulance schade-uitkering
 • Uitbetaling van een niet gedekte schade
 • Afwijzing van een gedekte schade
 • Conflicterende schuldvraag tussen een of meerdere verzekerden
 • B/M terugval al dan niet toepassen bij een niet afgewikkelde schade (discussie over schuldvraag)
 • Hantering van een foutief premie-tarief
 • Verlening van korting (bijv. extra B/M-treden) op de premie
 • Acceptatie van een te zwaar risico in volmacht
 • Onvoldoende of geen preventiemaatregelen eisen, waar deze wel vereist zijn
 • Afwijken van de geldende opzegtermijn
 • Afwijken van de premie respijt termijn (dekking niet opschorten bij non-betaling)

Wij hebben hiervoor het navolgende beleid geformuleerd:
* de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
* indien de bekende procedures, werkinstructies en kwaliteitsdocumenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;

* afwijkingen van de genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten worden genomen:
-binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
-in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met schriftelijke toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever;

* indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen gegeven worden aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers;

* in alle overige gevallen beslist de feitelijk leider c.q. de directie van ons kantoor.